Thông báo

Thu moi hop DHCD bat thuong 2016

Lượt tải về : 1

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016

Lượt tải về : 1

Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét 2016

Lượt tải về : 1

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2016

Lượt tải về : 1

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016

Lượt tải về : 1

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Lượt tải về : 1

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Lượt tải về : 1

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

Lượt tải về : 1

Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2016 NPS

Lượt tải về : 1

Giấy đăng ký và ủy quyền tham dự DHCD 2016

Lượt tải về : 1