Thông báo

Thông báo chốt danh sách ĐHCĐ thường niên năm 2017

Lượt tải về : 1

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016

Lượt tải về : 1

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016

Lượt tải về : 1

Tai lieu hop Dai hoi dong co dong bat thuong 2016 NPS

Lượt tải về : 1

Giay dang ky tham du va Uy quyen tham du DHCD bat thuong 2016

Lượt tải về : 1

Thu moi hop DHCD bat thuong 2016

Lượt tải về : 1

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016

Lượt tải về : 1

Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét 2016

Lượt tải về : 1

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2016

Lượt tải về : 1

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016

Lượt tải về : 1