Thông báo

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018

Lượt tải về : 1

Báo cáo tài chính kiểm toán 2017

Lượt tải về : 1

Nghi quyet DHCD thuong nien 2018

Lượt tải về : 1

Báo cáo tài chính kiểm toán 2017

Lượt tải về : 1

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2018

Lượt tải về : 1

Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2018

Lượt tải về : 1

Mẫu giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ thường niên 2018

Lượt tải về : 1

Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Lượt tải về : 1

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Lượt tải về : 1

Ngày 13/12/2017, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu NPS trên sàn Upcom

Lượt tải về : 1