Thông báo

Nghi quyet DHCD bat thuong 2018

Lượt tải về : 1

Tài liệu đại hội cổ đông bất thường 2018

Lượt tải về : 1

Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ bat thuong 2018

Lượt tải về : 1

Mẫu giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ bất thường 2018

Lượt tải về : 1

Thư mời họp ĐHCĐ bất thường năm 2018

Lượt tải về : 1

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018

Lượt tải về : 1

Báo cáo tài chính kiểm toán 2017

Lượt tải về : 1

Nghi quyet DHCD thuong nien 2018

Lượt tải về : 1

Báo cáo tài chính kiểm toán 2017

Lượt tải về : 1

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2018

Lượt tải về : 1