Thông báo

Nghị Quyết ĐHCĐ Thường Niên 2019

Lượt tải về : 1

Biên Bản ĐHCĐ Thường Niên 2019

Lượt tải về : 1

Tài liệu Đại hội Cổ Đông thường niên 2019

Lượt tải về : 1

Mẫu giấy uy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

Lượt tải về : 1

Mẫu giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

Lượt tải về : 1

Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

Lượt tải về : 1

Báo cáo thường niên năm 2018

Lượt tải về : 1

Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán 2018

Lượt tải về : 1

Chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHCĐ thường niên 2019 ( ngày thông báo 19/04/2019)

Lượt tải về : 1

Thay đổi kế toán trưởng công ty

Lượt tải về : 1