Thông báo

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Lượt tải về : 1

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014

Lượt tải về : 1

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013

Lượt tải về : 1

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

Lượt tải về : 1

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013

Lượt tải về : 1

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013

Lượt tải về : 1

Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2013

Lượt tải về : 1

Báo cáo tài chính Quý 2 nam 2013

Lượt tải về : 1

Thông báo chi trả cổ tức năm 2012

Lượt tải về : 1

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 - Tải về tại (http://www.mediafire.com/folder/mdbbhxclmj66v/Daihoicodong2013_PhuThinhNB)

Lượt tải về : 1