Quản trị điều hành

 

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY SƠ ĐỒ CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY

 

Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty...

Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty...

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên, có nhiệm kỳ 5 năm. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Ban Giám đốc

Ban Giám đốc của công ty gồm có Giám đốc và 3 Phó Giám đốc là Phó Giám đốc phụ trách Tài chính, Phó Giám đốc phụ trách Sản xuất và Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật. Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỶ LỆ NẮM GIỮ (TẠI THỜI ĐIỂM 02/06/2008)

STT TÊN CỔ ĐÔNG SỐ CỔ PHẦN TỈ LỆ SỞ HỮU
1. Cổ đông Nhà nước (Công ty Cổ phần May Nhà Bè) Đại diện sở hữu: Ông Vũ Sỹ Nam 360.160 34,00%
2. Trần Thị Hoa 44.670 4,22%
3. Vũ Sỹ Nam 20.000 1,89%
4. Dương Thị Ngọc Dung 13.580 1,28%
5. Phạm Phú Cường 34.870 3,29%
6. 6 & 194 Cổ đông khác 414.660 39,14%