Giới thiệu

Lịch sử hình thành

09/10/2012, 1:00 pm
Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè tiền thân là Xí nghiệp May 12 và 13 (Khu C) trực thuộc Công ty May Nhà Bè, được cổ phần hóa theo Quyết định số 1867/QĐ-TCCB ngày 05/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá và Quyết định số 208/2003/QĐ-BCN ngày 04/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp May 12 và 13 thành Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè.

Hoạt động kinh doanh

09/10/2012, 1:00 pm
Hoạt động chính của Công ty là (i) Gia công các loại quần áo như quần tây, áo vest, jacket, váy và một số sản phẩm may mặc khác để xuất khẩu sang nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới như: Mỹ, Nhật, Canada, EU, ASEAN,…(ii) Sản xuất kinh doanh xuất khẩu và (iii) Sản xuất kinh doanh nội địa.

Quản trị điều hành

09/10/2012, 1:00 pm
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty...