Giới thiệu

Lịch sử hình thành

Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè tiền thân là Xí nghiệp May 12 và 13 (Khu C) trực thuộc Công ty May Nhà Bè, được cổ phần hóa theo Quyết định số 1867/QĐ-TCCB ngày 05/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá và Quyết định số 208/2003/QĐ-BCN ngày 04/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp May 12 và 13 thành Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè.

»Xem thêm

Video

Tin tức

Đại hội đồng cổ đông thường niên NBC năm 2017

Sáng 10/4/2017, Tổng Công ty Cổ phần May Nhà Bè (NBC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham dự của gần 60 cổ đông. Đại hội đã thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, các tờ trình của Hội đồng quản trị về trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016 là 25%. Đại hội đồng cổ đông đều lạc quan và tin tưởng vào mục tiêu nâng cao về tầm vóc, sức mạnh của NBC với các giải pháp và chiến lược được thông qua.

»Xem thêm

NBC - Tổng Công ty CP
Công ty CP Thịnh Phát
Công ty CP Truyền thông NBC
Hưng phát
Công ty CP May Đà Lạt
Công ty CP May 9
Công ty CP May Bình Thuận  Nhà Bè
Công ty CP May An Nhơn
Công ty CP Đầu tư An Phát
Công ty CP Kinh doanh  Nhà Bè phía Bắc
Công ty CP May Tam Quan
Công ty CP May Sông Tiền
Công ty CP Đầu tư Nhà Bè
Công ty LD Newell Nhà Bè
Công ty LD Giặt tẩy NBC
Công ty CP Xây lắp  công nghiệp Nhà Bè
Công ty CP May Tây Sơn
Công ty CP May Gia Lai
Công ty CP May Bình Định
Công ty CP Tư vấn   Công nghệ Nhà Bè
Tập đoàn Dệt May Việt Nam